Как се правят милиони с общинска заплата

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА НЕЗАВИСИМО РАЗСЛЕДВАНЕ СВАЛЕТЕ ОТТУК.

Престъплението

Поради липса на ефективна прокуратура и правораздавателна система, ще си позволим да квалифицираме изнесените по-долу факти като престъпление. Престъпление, извършено от началникът на правния отдел към ДАГ (дирекция архитектура и градоустройство) Борис Силвестриев Милчев към 2007 г.

През 2001 г. Милчев е отстранен от позицията заместник министър в Министерство на регионалното развитие (МРРБ). Държавата се тресе от корупционни скандали и правителството на Иван Костов започва чистка в редиците си, в стремеж да постигне относителна стабилност. И макар че Милчев не е единствения, за него се пише от министри в същия този кабинет, в издания като Капитал. Милчев е обвиняван в корупции и произвол. Според министъра на вътрешните работи тогава Емануил Йорданов, той упражнява властта си като заместник министър извън рамките на закона…

И въпреки това поради факта, че Милчев е част от лоялното обкръжение на Евгений Бакърджиев, той се превръща в неизменна част от държавната структура, несменяем дълги години. Евгений Бакърджиев – по това време създава най-силното икономическо лоби в правителството на Костов. Повече за тези процеси може да се прочете в отвореното писмо до Иван Костов от Едвин Сугарев, заместник-председател на парламентарната комисия за борба с корупцията в 37-то Народно събрание написано няколко години по-късно.

Този увод, свързан с кариерата на Борис Милчев е важен, защото обяснява как човек с компрометирана политическа кариера бива поставен на невисоки, но ключови властови позиции в управлението на столицата. Така, като човек от втория ешалон вече ненабиващ се на очи, той започва да развива една безкрайна управленческа кариера в Столична община, в услуга на нечии бизнес-интереси, неизключващи личните му амбиции и алчност. С години се задържа на позицията началник отдел „Правен“ в МРРБ.

Като такъв обаче, Милчев е и свързващото лице в сделки между гроздове от фирми, в които самият той има дялови участия. В това гражданско разследване ще повдигнем завесата около сделки и събития, свързани с администратора Милчев.
Милчев е човекът, който като експерт измисля схема, която е в състояние напълно да обезпечи, чрез заеманата от него длъжност в този момент.

Годината е 2007. В много медийни издания се появяват публикации, които алармират обществеността, че внезапно са се появили няколко фирми, изкупуващи огромни количества земя около София. Никой обаче по това време не е можел да разплете въпросите, свързани с фирмите и сделките. Става дума за невероятен брой заменки, изкупуване на земя, окрупняване на земя, прехвърлянето й от един собственик на друг.
Публикуваме неоспорими факти с надеждата, че те ще могат да послужат пред компетентните органи или най-малкото да достигнат до широк кръг от хора, стимулирайки пълноценен дебат. Защото и до момента Борис Милчев упражнява своята юридическа компетентност в Софийска община, безкритично защитаван от политическата група, от която е издигнат. Всъщност тази безкритичност е и първопричината за създаването на този уебсайт.

През 2007 г. фирмите АСЕТТЕРА ООД, заедно с „Ню ленд дивелопмент“ и „Лавинас-3“ успяват да напазаруват огромно количество реституирана и общинска земя в района на Панчерево. Като бивш шеф на отдел „Реституция“ в общината, Милчев разполага с масиви от информация, свързана с реституцията и имотите. Но не това е важното. По това време Милчев е началник отдел „Правен“ към МРРБ и въпреки това притежава дялово участие чрез юридическо лице – фирмата му „НЕВОН“ АД в „Асеттера“ ООД. тази компания е с амбицията да закупи и окрупни парцел в непосредствена близост до София.

Residential-Park-Lozen

Схемата финансовите му дялове да се обезпечават чрез юридически лица за него е стандартна практика, за да не фигурира на първа линия неговото име. Докато той е шеф на отдел Правен, свързаните фирми изкупуват ок. 240 дка. земя в Горни Лозен, община Панчерево. Земята е придобита чрез заменки на 11 маломерни апартамента в кварталите Люлин, Надежда, Обеля и Младост. Цената на земята е излязла ок. 22.5 евро/кв.м. Замяната е завършена на 21 юни 2007 година. Към тази реституирана земя те изкупуват и общинска, за да може целият парцел да достигне 400 дка.

Собствениците на земята са били убедени по подходящия начин, че притежаваната от тях земя не струва нищо, защото статутът й не предполага върху нея да може да се строи. Именно заради това, хората са били изключително щастливи и безпроблемно са дали своята земя в ръцете на Борис Силвестриев Милчев, който вече като администратор, притежава пълната власт да създаде подходящите законови условия за промяна на статута на земята чрез влиянието и поста, който упражнява по това време.
Трите фирми внасят документи в ДАГ (Дирекция Архитектура и градоустройство) за изработка на ПУП за 400 дка земя в района на с. Лозен, р-н Панчерево. Всъщност Милчев шизофренично се обръща към себе си, за да се случи това от името на институцията. И да, той, администратора Милчев намира за напълно законно това незабавно да се осъществи. При което стойността на закупената земя вече е многомилионна и може да се премине към следващ етап, плодовете от който днес се виждат в подножието на планината. Дори да е имало жалби или въпроси относно тези сделки по онова време, то е разбираемо, че те са отивали в кошчето за боклук. Борис Милчев е бил в състояние не само да направи пари от нищото, в качеството му на началник отдел, но и да обезпечи информационната завеса зад която това да се случи.
Тази тема може да отправи още много въпроси, които да бъдат изследвани подробно, тъй като има достатъчно документални следи за това.
Въпроси:
1. Каква икономическа енергия и по какъв начин една фирма е придобила десетки маломерни апартаменти, които да послужат за заменка по сделката по-горе? Съществуват документи, нотариални актове, от които може лесно да се проследи чия собственост са били тези апартаменти и как са били придобити? Ясно е било за организаторите на схемата, че никой няма да продаде земята си за жълти стотинки. Но обезщетяването чрез жилища в столицата е гаранция, че целта ще бъде постигната, което обаче е симптом за сериозно планиране. И тъй като е малко вероятно някой да изкупи накуп повече от 10 маломерни апартаменти наведнъж, въпросът остава – кои са собствениците на тези апартаменти и кога, как и на каква цена са били придобити.
2. Каква е печалбата на Борис Милчев от тази комбинативност ние не знаем. Но от цялата информация, която представяме е очевидно, че само той, в качеството му на получаващ общинска заплата и заемащ отговорен пост е в конфликт на интереси и на практика осъществява планирано и изпълнено престъпление. Замисъла идва оттам, че той е свръх-компетентен юрист, чийто качества не могат да се отрекат, но именно заради това той е осъзнавал какво точно прави. Очевидно е, че юристът Милчев е наясно за състава на престъплението, което е извършил. Нещо повече – той е направил всичко възможно за да прикрие следите, водещи до него. Като малко преди окончателната сделка, той излиза формално от участието си в конкретната фирма „Асеттера“ ООД. Всъщност с този акт, той осребрява участието си в схемата.

С днешна дата, върху този парцел земя вече е построен един малък град съвсем законно, с банкови филиали, училище, детска градина, спортни площадки и др.  Предоставяме документи не само в подкрепа на гореизложеното, но и в полза на изследователи по тази тема.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение на Столичен общински съвет №122/22.02.2007 г. за замяна на имоти – ДОКУМЕНТ В PDF-FORMAT

Решение за проект на подробен устройствен план – ДОКУМЕНТ В PDF-FORMAT

Фирмата „Ню ленд дивелопмент“ е свързана с името на известно адвокатско дружество, през което са преминали сделките по всички операции, свързани с окрупняването, придобиването и бъдещата инвестиция.

Фирмата на Борис Милчев „НЕВОН“ АД е съдружник с „АСЕТТЕРА“ до 18.06.2009 г.

Списък на свързаните фирми
с „АСЕТТЕРА“ ООД:
Диагон – Титан
АМГ ГРУП 07
ЛАВИНАС – 3
АВС – ЛОЯЛИТИ
АЛЕКО ЩАСТЛИВЕЦА
НЕВОН КОНСУЛТ
АЛФИС – 1
ЕЛИТ ИСТЕЙТС
БН ИНВЕСТ
МОРСКИ РАЙ

ИЗ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 16 от 26.02.2016 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 440 от 9 юли 2015 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ТП-92-00-55 от 2007 г. от „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, „Лавинас – 3“ – ООД, и „Асеттера“ – ООД, с искане за изработване на план за регулация, план за застрояване и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ в обхвата на ПИ съгласно мотивирано предложение, попадащи в територия, определена съгласно одобрен с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет ОУП на СО за далекоперспективна по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО.

Поземлените имоти се притежават въз основа на следните документи за собственост, приложени към заявлението, описани в скиците от ОСЗ – Панчарево, и установени служебно при справка в КККР, а именно: за ПИ 44063.6213.133 – нотариален акт № 81, том CCLXIV, дело № 71359 от 2007 г.; за ПИ 44063.6213.153 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.300 – договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 105, том I, pег. № 1186 от 19.05.2010 г.; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.301 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 151, том IV, pег. № 11605, дело № 682 от 25.10.2006 г.; за ПИ 44063.6213.303 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 81, том VI, pег. № 14890, дело № 990 от 27.12.2007 г.; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 189, том III, pег. № 8702, дело № 540 от 24.07.2007 г.; за ПИ 44063.6213.302 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.304 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.157 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.160 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за ПИ 44063.6213.163 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; за 1/2 ид.ч. от ПИ 44063.6213.119 – нотариален акт за продажба на земеделска земя № 6, том CXLIX, pег. № 60564, дело № 41456 от 15.08.2008 г. и Решение № 670 от 4.02.2008 г. на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ; за ПИ 44063.6213.143 – Решение № 95405 от 27.09.1999 г. на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ; за ПИ 44063.6213.122 – Решение № 95405 от 27.09.1999 г. на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ.

Към заявлението са приложени освен документи за собственост и скици на имотите, издадени от ОСЗ – Панчарево.

Искането е направено от собствениците на имотите, които са представили задание за изработване на подробен устройствен план.

Издадено е Решение № 826 от 26.07.2007 г. на СОС, с което на основание чл. 15 ЗУЗСО е допуснато да се изработи ПУП за местностите Орлова круша и Шабаница в землището на с. Лозен.

С писмо № ТП-92-00-55 от 7.08.2007 г. на главния архитект на СО е допуснато да се изработи ПУП – ПРЗ за територията, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективно развитие в местностите Шабаница и Орлова круша в землището на с. Лозен, издадено на основание Решение № 826 от 26.07.2007 г. на СОС и Решение по т. 31 от протокол № ЕС-Г-75 от 19.06.2007 г. на ОЕСУТ.

С Решение № 84 от 25.02.2010 г. на Столичния общински съвет по реда на чл. 15 ЗУЗСО е допуснато да се изработи ПУП за местностите Могили и Често Раске в землището на с. Лозен.

Мотивираното предложение и задание за изработване на подробен устройствен план – ПРЗ, са приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 63.

Със Заповед № РД-09-50-1106 от 1.07.2010 г. на главния архитект на Столична община е одобрено заданието за изработване на ПРЗ.

Със заявления вх. № ТП-92-00-55 от 24.06.2010 г. от „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ за одобряване проект за ПИ № 1330019, 1340005, 134009, 1340012, 1340013 по КВС. Внесени са: план-схема за вертикално планиране; схема електроснабдяване; схема водоснабдяване; схема канализация, както и геодезическо заснемане, заверено от дирекция „Зелена система“ при СО на 29.04.2010 г.

Със заявления вх. № ГР-70-00-356 от 15.07.2010 г. от „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ за одобряване проект на план за регулация и застрояване за имоти с № 1320005, 1320013, 1320032, 1320038, 1320039, 1320041, 1330009, 1330020 и 1330021 с обяснителна записка. Приложени са: скици от ОСЗ – Панчарево, за имоти с № 133021, 133020, 132041, 132039, 132032, 132005; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.; договор за доброволна делба с вх. pег. № 20250 от 19.05.2010 г., по силата на който „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, получава в дял и изключителна собственост имот с № 132041.

Със заявления вх. № ГР-70-00-355 от 15.07.2010 г. от „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ за одобряване проект на план за регулация и застрояване за имот с № 110014 с обяснителна записка. Приложена е скица от ОСЗ – Панчарево, за имот № 110014 и нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г.

Със заявления вх. № ГР-70-00-357 от 15.07.2010 г. от „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ за одобряване проект за ПИ № 1330019, 1340005, 134009, 1340012, 1340013 по КВС с обяснителна записка. Приложени са: скици от ОСЗ – Панчарево, за имоти с № 133019, 134005, 134009, 134012, 134013; нотариален акт за продажба на земеделска земя № 64, том LXVIII, pег. № 24214, дело № 14975 от 16.06.2009 г. за имоти с № 133011, 134007, 132036, 133013, 133014, 133012, 133008, 133007, 132019, 132025, 132026, 132018, 133016, 133019, 134002, 133010, 134012, 134011, 133018, 134005, 133017, 132027, 132017, 110007, 110009, 110008, 132011, 132009, 132014, 132015, 132016, 133015, 132037, 132034 на името на „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД; договор за доброволна делба с вх. pег. № 20250 от 19.05.2010 г., по силата на който „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, получава в дял и изключителна собственост имот с № 132041.

Със Заповед № РД-09-50-1375 от 30.07.2010 г. главният архитект на Столична община е допуснал изработването на проекта при задължително спазване указанията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ за имоти в местностите Могили и Често Раске в землището на с. Лозен.

С писмо изх. № ГР-70-00-357 от 28.07.2010 г. ПРЗ за ПИ № 1330019, 1340005, 134009, 1340012, 1340013 по КВС е изпратен за съобщаване до кмета на район „Панчарево“, а с писмо изх. № ГР-70-00-356 от 28.07.2010 г. е изпратен проект за ПИ № 1320005, 1320013, 1320032, 1320038, 1320039, 1320041, 1330009, 1330020 и 1330021.

С писмо на район „Панчарево“ от 1.10.2010 г. проектът е върнат.

С писмо изх. № ГР-70-00-355 от 20.10.2010 г. до директора на „Държавен вестник“ е изпратено обявление за ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв. 16, 17 и 18 за публикуване и писмо от 25.10.2010 г. до кмета на район „Панчарево“.

С писмо изх. № ГР-70-00-356 от 20.10.2010 г. до директора на „Държавен вестник“ е изпратено обявление за ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв. 9, 12, 13, 14, 15, 19 и 20 за публикуване и писмо от 25.10.2010 г. до кмета на район „Панчарево“.

С писмо изх. № ГР-70-00-357 от 20.10.2010 г. до директора на „Държавен вестник“ е изпратено обявление за ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв. 10 и 11 за публикуване и писмо от 25.10.2010 г. до кмета на район „Панчарево“.

ПРЗ и план-схемите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв. 10 и кв. 11, за кв. 9, 12, 13, 14, 15, 19 и 20 и за кв. 16, 17 и 18, м. Орлова круша, землище Горни Лозен, са съобщени чрез 3 бр. обявления в „Държавен вестник“, бр. 87 от 5.11.2010 г.

С писмо изх. № 6602-292(4) от 13.01.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ проектът за кв. 10 и 11 е върнат с удостоверяване, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.

С писмо изх. № 6602-293(4) от 13.01.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ проектът за кв. 9, 12, 13, 14, 15, 19 и 20 е върнат с удостоверяване, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.

Със Заповед № РД-09-50-364 от 14.03.2011 г. на главния архитект на Столична община е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед № РД-09-50-1375 от 30.07.2011 г., която се явява неразделна част на същата.

С молба вх. № ГР-70-00-356 от 20.06.2011 г. е представено писмо изх. № АД-07-16-38Н/1 от 4.05.2011 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ – ЕАД, и писмо изх. № 1022 от 13.06.2011 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

Представено е становище № ТУ-3973 от 1.03.2013 г. от „Софийска вода“ – АД.

Със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на местността, във връзка с което със заявление вх. № ГР-70-00-356 от 26.03.2013 г. са внесени преработени върху кадастралната карта проекти за ПР и ПЗ за имоти с идентификатори 6213.119, 6213.122, 6213.133, 6213.301, 6213.300, 6213.143, 6213.303, 6213.302, 6213.157, 6213.160, 6213.153, 6213.163, 6213.304 с обяснителна записка.

Представени са скици от СГКК – София, за имоти с идентификатори 44063.6213.119, 44063.6213.153, 44063.6213.157, 44063.6213.160, 44063.6213.163, 44063.6213.300, 44063.6213.301, 44063.6213.302, 44063.6213.303, 44063.6213.304.

Със заявление вх. № ГР-70-00-356 от 28.03.2013 г. са внесени преработени план-схеми и становище № ТУ-4022 от 1.03.2013 г. от „Софийска вода“ – АД, за всички имоти – предмет на внесените проекти: ПИ с № 1100014, 1320005, 1320013, 1320032, 1320038, 1320039, 1320041, 1330009, 1330020, 1330021, 133019, 134005, 134009, 1320039, 1320041, 133009, 1330020, 1330021, 1330019, 134005, 134009, 1340012 и 1340013.

С молба вх. № ГР-70-00-356 от 25.04.2013 г. е представено писмо изх. № АД-07-16-38Н/1 от 4.05.2011 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ – ЕАД, за съгласуване на работен проект – ПРЗ на поземлени имоти с № 1100014, 1320005, 1320013, 1320032, 1320038, 1320039, 133009, 1330019, 1330020, 133021, 1340005, 1340009, 1340012, 1340013 в землището на с. Горни Лозен, район „Панчарево“, и писмо изх. № 1022 от 13.06.2011 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

Със заявление вх. № ГР-70-00-356 от 30.08.2013 г. е внесено становище от ОП „София – проект“ относно план-схеми за водоснабдяване и канализация към ПУП на масив от поземлени имоти, м. Могилите и м. Често Раске, землище Горни Лозен.

Със заявление вх. № ГР-70-00-356 от 25.09.2013 г. е внесено съгласувателно писмо изх. № 70-3922 от 20.09.2013 г. от министъра на земеделието и храните.

С придружително писмо вх. № ГР-70-00-356 от 29.07.2014 г. е внесена съгласувана електросхема и проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, за ПИ с идентификатори: 44063.6213.119, 122, 133, 301, 300, 143, 303, 157, 160, 153, 163 и 304 от КККР на с. Лозен, кв. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 и 20.

С писмо изх. № ГР-70-00-356 от 29.07.2014 г. са изпратени до „Държавен вестник“ за съобщаване ПРЗ, план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 и 20, м. Орлова круша, землище с. Лозен.

На същата дата проектите са изпратени и до кмета на район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане и процедура по обявяване.

С придружително писмо вх. № ГР-70-00-356 от 18.08.2014 г. е внесено геодезическо заснемане и експертна оценка на дървесната растителност, заверени от дирекция „Зелена система“ при СО на 29.07.2014 г. въз основа на становище на ПКООСЗГ от 23.07.2014 г.

Проектите са съобщени чрез обнародване в ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.

С писмо изх. № 6602-293/8 от 16.10.2014 г. от кмета на район „Панчарево“ е върнат проект за ПРЗ, план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 и 20 след проведена процедура по обществено обсъждане, при което няма постъпили възражения. Приложени са доказателства за законосъобразното провеждане на процедурата.

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-87 от 18.11.2014 г., т. 15, със служебни предложения.

Протоколът е изпратен на заявителя с писмо изх. № ГР-70-00-356 от 19.11.2014 г.

Със заявление вх. № ГР-70-00-356-[2] от 19.11.2014 г. е внесено писмо изх. № 26-00-11836 от 16.09.2014 г. с приложено Решение № СО-06-04 от 2014 г. на директора на РИОСВ – София, по оценка на въздействието върху околната среда.

Служебно е приложено Решение № 449 от 14.07.2011 г. на СОС, с което са одобрени ПРЗ и план-схемите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и схема за вертикално планиране за кв. 16, 17 и 18.

Допълнително е представен предварителен договор с нотариална заверка на подписите между „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори“ – АД, като собственик на имот с идентификатор 44063.6213.133 и „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, като собственик на имот с идентификатор 44063.6213.300 за образуване на УПИ XXXV-133, 300, XVII-133, 300 и XVIII-133, 300, като след влизане в сила на ПУП „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори“ – АД, ще стане изключителен собственик на УПИ XXXV-133, 300 и XVII-133, 300, а „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД – на УПИ XVIII-133, 300. Приложена е скица от СГКК – София, за имот с идентификатор 44063.6213.133.

С оглед изложената фактическа обстановка от правна страна се установи следното:

Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ във връзка с чл. 17 ЗУТ.

Искането за одобряване на проекта е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „Ню ленд дивелъпмънт“ – АД, като собственик на имоти с идентификатори 44063.6213.153, 44063.6213.157, 44063.6213.160, 44063.6213.163, 44063.6213.300, 44063.6213.301, 44063.6213.302, 44063.6213.303, 44063.6213.304 и съсобственик в имот с идентификатор 44063.6213.119 от КККР на с. Лозен.

Съгласие с проекта от собственика на имот с идентификатор 44063.6213.133 – „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори“ – АД, е инкорпорирано в представения предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.

Имотите – предмет на плана, попадат в неурегулирана територия в зона за далекоперспективно развитие.

Доказано е наличието на предпоставките по чл. 15 ЗУЗСО за допускане изработването на подробен устройствен план за далекоперспективна територия съгласно ОУП на СО. Допускане изработването на подробен устройствен план за далекоперспективната територия е направено от компетентен орган – Столичния общински съвет.

Всички имоти – предмет на плана, са урегулирани, като са съобразени имотните граници, изискванията за минимална площ и лице на УПИ по чл. 19, ал. 1 и устройствени зони „Жв“ и „Жм2“, нормата на чл. 108, ал. 5 ЗУТ за целесъобразно устройване на територията и желанието на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.119 – съсобствен между заявителя и трето лице, е образуван един самостоятелен УПИ и други в съсобственост с имоти 6213.133 и 6213.300.

За имот с идентификатор 6213.122 – собственост на трето лице, различно от заявителя, са образувани УПИ в съсобственост с имоти 6213.300 и 6213.301.

За имот с идентификатор 6213.133 – собственост на „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори“ – АД, са образувани повече от един самостоятелни УПИ и други в общ УПИ с имоти 6213.119 и 6213.300.

За образуването на общ УПИ с имот 6213.300 е представен предварителен договор с нотариална заверка на подписите по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.

За имот с идентификатор 6213.143 – собственост на трето лице, различно от заявителя, са образувани 2 бр. самостоятелни УПИ и други в съсобственост с имот 6213.302.

За имот с идентификатор 6213.153 са образувани повече от един самостоятелни УПИ със съгласието на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.157 е образуван самостоятелен УПИ XI-157 – „За ЖС“, кв. 11, по имотни граници по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.160 е образуван самостоятелен УПИ I-160 – „За търговски и други общественообслужващи дейности“, кв. 11, по имотни граници със съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.163 е образуван самостоятелен УПИ II-163 – „За търговски и други общественообслужващи дейности“, кв. 11, по имотни граници по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.300 са образувани повече от един самостоятелни УПИ и други в общ УПИ с имот 6213.119 и 6213.122 по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.301 са образувани повече от един самостоятелни УПИ и други в общ УПИ с имот 6213.122 по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.302 са образувани повече от един самостоятелни УПИ и други в общ УПИ с имот 6213.143 по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.303 са образувани повече от един самостоятелни УПИ по съгласие на заявителя.

За имот с идентификатор 6213.304 са образувани повече от един самостоятелни УПИ по съгласие на заявителя.

За одобряване на проект за ПР по границите на имотите в кадастралната карта е налице основание по чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

За одобряване на проект за ПР, при който от наличните неурегулирани поземлени имоти са образувани повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти, е налице основание по чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

За образуване на съсобствени УПИ XVII-133, 300 – „За ЖС“, XVIII-133, 300 – „За ЖС“, XXXV-133, 300 – „За ЖС“, в кв. 9 е налице основание по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗУТ.

С проекта проектантският колектив предлага образуване на УПИ, в които попадат повече от един имот – собственост на различни лица, за постигане на по-целесъобразно застрояване на основание чл. 108, ал. 5 ЗУТ, а именно: в кв. 9: УПИ XX-119, 133, 300 – „За ЖС“, XXI-119, 133, 300 – „За ЖС“, XXII-119, 133 – „За ЖС“, XXIV-119, 300 – „За ЖС“, XXV-119, 300 – „За ЖС“; в кв. 13: УПИ V-143, 302 – „За ЖС“, ХI-143, 302 – „За ЖС“; в кв. 15: УПИ VI-119, 300 – „За ЖС“, VII-119, 300 – „За ЖС“; в кв. 19: УПИ V-122, 301 – „За ЖС“, VI-122, 300 – „За ЖС“, Х-122, 300 – „За ЖС, ХI-122, 301 – „За ЖС“.

За образуване на тези УПИ не е доказано съгласие на собствениците на тези имоти и не са представени договори по чл. 17, ал. 3 ЗУТ, поради което не е налице един от елементите на фактическия състав, който да докаже правното основание за одобряване на ПР за тези УПИ.

Предвид горното планът за регулация на тези УПИ не подлежи на одобряване преди спазване изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ.

Липсата на правна възможност за одобряване на плана за регулация за горните УПИ прави невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване.

По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено след представяне на договори по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.

УПИ, за които с настоящото решение не се одобрява ПРЗ, са щрихирани в графичната част на плана и текстово изписани.

Имотите, урегулирани за самостоятелно застрояване от собствениците, попадат в устройствени зони „Жм2“ и „Жв“, поради което предназначението на тези УПИ е „за жилищно строителство“, което конкретно предназначение е допустимо в тези устройствени зони.

Имотите, попадащи в устройствена зона „Оо“, урегулирани в нови УПИ I-60 и II-163 са предвидени с конкретно предназначение „за търговски и други общественообслужващи дейности“, което е допустимо в тази зона.

Територията е обезпечена с терени за техническа инфраструктура чрез създаване на следните УПИ: в кв. 9: УПИ I – за пречиствателна станция и друга техническа инфраструктура, II – за КПС и друга техническа инфраструктура, III – за ТП и друга техническа инфраструктура, XLVI – за помпена станция за питейна вода и друга техническа инфраструктура; в кв. 11: УПИ XII – за ТП и друга техническа инфраструктура; в кв. 15: УПИ VIII – за ТП и друга техническа инфраструктура, XVIII – за ТП и друга техническа инфраструктура; в кв. 20: УПИ III – за резервоар за питейна вода и друга техническа инфраструктура, XIII – за ТП и друга техническа инфраструктура. Същите са предвидени за отчуждаване на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗУЗСО.

Частите от имоти, попадащи в зона „Тзв“, са урегулирани в УПИ VI – за озеленяване, и УПИ XV – за озеленяване, в кв. 12.

Предвид горното ПР и конкретното предназначение на новообразуваните УПИ съответства на ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Лицето (изход) към улица за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти се осигурява по новопредвидената улична регулация, която е обвързана с действащата такава.

С прокарване на новопроектираната улична регулация е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Имотите, попадащи под новопредвидената улична регулация, са предвидени за отчуждаване. С плана се предвиждат и УПИ за алеи – също за отчуждаване.

С плана за застрояване в УПИ, попадащи в зона „Жм2“ и предвидени „за жилищно строителство“, се предвижда застрояване със свободностоящи 3-етажни жилищни сгради при Кк 8,5 м. За УПИ, попадащи в зона „Жв“ и предвидени „за жилищно строителство“, се предвижда застрояване със свободностоящи 2-етажни жилищни сгради при Кк 7 м. За УПИ, попадащи в зона „Оо“ и предвидени „за търговски и други общественообслужващи дейности“, се предвижда застрояване със свободностоящи 4-етажни нежилищни сгради при Кк 12 м. В УПИ, предвидени за техническа инфраструктура с публична функция, са предвидени за изграждане свободностоящи едноетажни постройки.

Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.

Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

За обслужване на предвиденото застрояване е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие с изискването по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са представени следните план-схеми: за вертикално планиране, канализация, водоснабдяване, електрификация.

В производството по одобряване на ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура са спазени административнопроизводствените правила – разрешено е изработването на ПУП по искане на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ от компетентния за това орган, проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ на заинтересованите лица, проведено е обществено обсъждане на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ, проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

ПУП е съобразен с ОУП на СО.

Планът за регулация е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С горното е спазена разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.

Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване, план-схемите на техническата инфраструктура и съпътстващите ги материали със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 15 ЗУЗСО и Решение № 84 от 25.02.2010 г. на Столичния общински съвет, § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 3, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32, 35, чл. 125, ал. 7 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 6, 8 и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-87 от 18.11.2014 г., т. 15, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. План за регулация на квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, м. Орлова круша, район „Панчарево“, в граници: улица от о.т. 72 – о.т. 67 до о.т. 6; улица от о.т. 67 до о.т. 81; северна, източна и южна граница на кв. 10; улица от о.т. 81 до о.т. 88; улица от о.т. 88 – о.т. 86 до о.т. 33; улица от о.т. 86 до о.т. 134; северна, източна и южна граница на УПИ I и южна граница на УПИ XII от кв. 11; улица от о.т. 134 до о.т. 136; северна, източна и южна граница на УПИ II от кв. 11; улица от о.т. 136 до о.т. 137; северна граница на УПИ III, V и VI от кв. 11; източна граница на УПИ VI и VII от кв. 11; южна граница на УПИ VII, VIII и IX от кв. 11; улица от о.т. 137 – о.т. 152 до о.т. 153; северна, източна и южна граница на УПИ XI от кв. 11; южна граница на кв. 20 и улица от о.т. 173 до о.т. 72; включително уличната мрежа в обхвата на посочените граници и прилежащите към тях новосъздадени УПИ, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект с изключение на урегулираните поземлени имоти, описани в т. 3 от решението и обозначени с щрих в графичната част.

2. План за застрояване за квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, м. Орлова круша, район „Панчарево“, съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица, с изключение на урегулираните поземлени имоти, описани в т. 3 от решението и обозначени с щрих в графичната част.

3. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. Орлова круша, район „Панчарево“, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти в обхвата на посочените граници по т. 1, за които е необходимо представяне на договори по чл. 17, ал. 3 ЗУТ, както следва:

– кв. 9, УПИ: ХХ-119, 133, 300 – за ЖС, XXI-119, 133, 300 – за ЖС, XXII-119, 133 – за ЖС, XXIV-119, 300 – за ЖС, XXV-119, 300 – за ЖС;

– кв. 13, УПИ: V-143, 302 – за ЖС, ХI-143, 302 – за ЖС;

– кв. 15, УПИ: VI-119, 300 – за ЖС, VII-119, 300 – за ЖС;

– кв. 19, УПИ: V-122, 301 – за ЖС, VI-122, 300 – за ЖС, Х-122, 300 – за ЖС, XI-122, 301 – за ЖС, като производството в тези части продължава да бъде висящо.

4. Вертикална планировка и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.

Производството по одобряване на плана за регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се продължава след провеждане на процедурите по чл. 17, ал. 3 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като решението на СОС в тези части става неразделна част от това решение.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

Translate »